Regulamin serwisu znanyosrodek.pl

Użyte definicje

I Administrator – Fee Brokers Sp. Z o.o. , Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin

II Serwis – czyli strona internetowa https://znanyosrodek.pl, który jest administrowany i prowadzony przez Operatora na zasadach, które zostały szczegółowo omówione w Regulaminie.

III Użytkownik serwisu – jest nią osoba fizyczna mająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych w swoim imieniu. Użytkownikiem serwisu jest również jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale zgłasza do https://znanyosrodek.pl informacje o konkretnym ośrodku uzależnień.

IV Osoba odwiedzająca – to każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą fizyczną. Osoba odwiedzająca serwis to również jednostka organizacyjna, która nie jest posiadaczem osobowości prawnej, a użytkuje https://znanyosrodek.pl i akceptuje informacje zawarte w Regulaminie.

V Osoba moderująca – to każdy, kto posiada upoważnienie od administracji serwisu i strzeżenie realizacji postanowień zawartych w serwisie https://znanyosrodek.pl przez Użytkowników serwisu oraz osób go odwiedzających.

VI Zakres działania serwisu – to możliwość wyszukiwania na https://znanyosrodek.pl informacji oraz pozyskiwania wiedzy o ofercie i usługach jednostek organizacyjnych zgłoszonych do serwisu w myśl art.2 ustawy z dnia 18 .07.2001r. o sposobie świadczenia usług elektronicznych.

VII Oferta ośrodka – to adres URL zawarty w serwisie https://znanyosrodek.pl, gdzie Użytkownik serwisu może przedstawiać ofertę danego ośrodka. Prezentacja odbywa się na warunkach określonych w umowie i dotyczy określonego okresu.

VIII Oferta – jest to określony na bazie umowy sposób świadczenia usług przez serwis https://znanyosrodek.pl . Zawiera informacje o cenach usług, możliwościach reklamowania się w obrębie Serwisu i wszystkich procedur.

IX Cennik usług – to podsumowanie cen, w zależności od typu usługi świadczonej w Serwisie oraz okresu czasu przez który ta usługa ma być wykonywana. Ceny, oferta i pozostałe ustalenia zostały zawarte w panelu klienta, gdzie każdy Użytkownik serwisu ma stały dostęp.

X Plan usługi – to wybrany wariant z Oferty, który został uwzględniony na umowie między Operatorem, a Użytkownikiem Serwisu.

XI Reklama – czyli produkt z Oferty, który daje możliwość poprawienia pozycji danego ośrodka i jego reklamowanie w określonych partiach na https://znanyosrodek.pl.

XII Umowa – to określony zakres usług, który https://znanyosrodek.pl podejmuje się świadczyć na rzecz Użytkownika serwisu. Usługi świadczone są drogą elektroniczną. Wszelkie ustalenia wchodzą w życie wraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.


XIII Regulamin serwisu – to wszystkie ustalenia zawarte pod adresem https://znanyosrodek.pl/regulamin

 

 

 

Ogólne postanowienia dotyczące serwisu https://znanyosrodek.pl

I Wszelkie zasady i ustalenia określające zasady korzystania z https://znanyosrodek.pl zawarte zostały w tym Regulaminie. Informuje on o prawach i możliwościach Administratora, Użytkownika serwisu oraz Osób odwiedzających stronę.

II Aby Oferta ośrodka została opublikowana na https://znanyosrodek.pl trzeba zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

III Decydentem oraz właścicielem https://znanyosrodek.pl jest Administrator serwisu.

IV Wszelkie działania dotyczące serwisu, w tym pełną jego obsługę może wykonywać osoba trzecia, która zostanie wskazana przez właściciela, czyli Administratora serwisu.

V Prawem Administratora jest możliwość dokonywania zmian w zasadach działania https://znanyosrodek.pl bez konieczności informowania o tym z wyprzedzeniem.

VI Administracja serwisu ma prawo zmieniać zasady działania Serwisu, jego wyglądu, funkcjonalności i zawartości. Administracja nie musi informować o planowanych zmianach z wyprzedzeniem.

VII W przypadku wątpliwości odnośnie treści i grafik Administrator ma prawo odmówić publikacji na https://znanyosrodek.pl.

 

Własność intelektualna

I Do Serwisu ma prawa jedynie Administrator będący jednocześnie właścicielem https://znanyosrodek.pl . Są to prawa odnośnie treści, różnego typu grafik należące do Administratora lub podmiotów związanych z nim umową, która uwzględnia publikowanie danych materiałów w Serwisie.

II Wszystkie elementy serwisu podlegają ochronie, która przewidziana jest w przepisach prawa międzynarodowego, a także polskiego. W szczególności punkt ten odnosi się do następujących postanowień : ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Koszty

I Wysokość opłat wynika bezpośrednio z wybranego zakresu Usług świadczonych przez Serwis i nie może zostać zmieniona w trakcie trwania umowy, chyba że Użytkownik serwisu chce zmienić plan na wyższy.

 

Współpraca

I Po zakończeniu trwania umowy terminowej Użytkownik serwisu może dokonać przedłużenia Usługi na bazie aktualnego Cennika dostępnego w panelu Użytkownika serwisu. W przypadku przedłużenia współpracy możliwa jest modyfikacja pakietu Usług jedynie na wyższy.

 

Zasady korzystania z https://znanyosrodek.pl

I Administracja serwisu nie ma wpływu na sprzęt z którego korzysta Użytkownik serwisu, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za trudności w obsłudze https://znanyosrodek.pl wynikające z tego faktu.

II Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem Serwisu, które wynikają z problemów z łączem internetowym.

III Administracja może czasowo wyłączać działanie Serwisu, które jest wynikiem aktualizacji oraz wszelkich innych prac modernizacyjnych, które mają wpływ na poprawę jego działania i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

IV Informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i dostarczane są przez Użytkowników serwisu. Administracja zawierza, że dane te są rzetelne i nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z błędów Użytkowników serwisu. Dane zawarte w Ofercie ośrodka, aktualnościach z nim związanych są po za kontrolą Administratora i nie ponosi on odpowiedzialności  wobec Użytkowników oraz Osób odwiedzających Serwis z tytułu szkód poniesionych poprzez informacje zawarte na https://znanyosrodek.pl. Brak odpowiedzialności dotyczy szkód zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich, które wynikają z danych dostępnych w Serwisie.

V Odpowiedzialność Administratora zostaje zniesiona bez względu na sposób wykorzystywania danych w Serwisie oraz podjętych przez Użytkowników serwisu oraz Osób odwiedzających działań.

 

Prawa i obowiązki Użytkowników serwisu

Użytkownicy serwisu

I Użytkownicy serwisu mają obowiązek podawania w zgłoszeniu tylko danych, które są zgodne z prawdą.
II Użytkownicy są zobowiązaniu do korzystania z https://znanyosrodek.pl na zasadach polskiego prawa oraz przestrzegania regulaminu i stosowania zwyczajowych zasadach panujący w Internecie.
III Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu, który obowiązuje w momencie korzystania z Serwisu.
IV Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek terminowego regulowania należności, które wynikają z Umowy i Usług w niej zawartych.

V Użytkownicy serwisu nie mogą dokonywać recenzji na temat swojego Ośrodka, a w przypadku wykrycia nieuczciwych działań mogą zostać usunięciu z bazy https://znanyosrodek.pl . Identyczny schemat postępowania zostanie zastosowany w przypadku publikacji opinii na stronach konkurencji.